Saunat päällä Ke 12-18 ja La & Su klo 10-15

Toimisto auki Ma-Pe klo 9-15

 

PAIKALLISSÄÄNNÖT                                                                     

1. Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja. (Sääntö 24-1)

2. Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta, joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

3. Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

4.  Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. Ellei pallo ole viivytyksettä saatavilla, voidaan pallo korvata toisella.

5.  Kentän ulkorajat (Sääntö 27)

Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

Huomautus 1: Mikäli ulkona-raja on määritelty yhtenäisellä valkoisella viivalla, viiva määrittää ulkorajan. Pallo on tällöin ulkona, kun pallo on kokonaisuudessaan viivan päällä tai sen yli. 

Huomautus 2: Kentän raja-aidan tolppien betoniset anturat: Pelattaessa väylää 1 - 5 ovat kentän raja-aidan betoniset anturat aidan osia, joten ne eivät ole kiinteitä haittoja. Aita ja anturat itsessään ovat ulkoraja, joten sääntöä 24-2 ei voi soveltaa.

6. Vesiesteet

Vesiesteet on merkitty keltaisin merkein. Mikäli on käytetty keltaisia viivoja, ovat viivat vesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat vesiesteen sijainnista.

Sivuvesiesteet on merkitty punaisin merkein. Mikäli on käytetty punaisia viivoja, ovat viivat sivuvesiesteen rajoja ja merkit vain ilmoittavat sivuvesiesteen sijainnista.

Merkitsemättömät ojat ovat sivuvesiesteitä.

Huomautus 1: Väylän 15 vesiestemerkinnät (keltaiset): Pelattaessa väylää 15 väylän 14 keltaiset vesiestemerkit ovat sivuvesiestemerkkejä.

Huomautus 2: Mikäli vesiesteelle on merkitty droppausalue, voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella droppausalueelle, joka on lähimpänä sitä kohtaa, jossa pallo viimeksi ylitti vesiesteen rajan. Pudotettaessa palloa droppausalueelle ei uudelleen pudottamista sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui maahan, vaikka se vierisikin pois droppausalueelta tai lähemmäksi reikää.

7.  Kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25) ovat:

a.   sinisin paaluin merkityt alueet

b.   valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet

c.   siirtonurmen saumat (s. 145)

d.   sora- ja sepelipäällysteiset pintasalaojat

e.   syvät veden valumaurat hiekkaesteissä

8.  Epänormaalit kenttäolosuhteet (Huomautus Sääntöön 25-1):

a.   vapautus maata kaivavan eläimen, matelijan tai linnun tekemästä reiästä, maakasaumasta tai kulkutiestä myönnetään vain pallon tai mailan heilautuksen osalta.

9.  Maahan painunut pallo – Paikallissääntö laajennetaan koskemaan koko pelialuetta (Sääntö 25-2)

10. Kiinteät haitat:

a.   valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.

b.   istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan

c.   tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja

11. Kentän oleelliset osat:

a.   kivimuurit ovat kentän oleellisia osia, joten sääntöä 24-2 ei voi soveltaa

b.   nauhat ja muut puiden ympärille kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim. jänis- ja myyräsuojat)

c.   hiekkaesteiden reunoja tukevat rakenteet, kuten muurit, seinät ja turvepinot, ovat kentän oleellisia osia ja kuuluvat pelialueeseen

d.   haketetut alueet ovat kentän oleellisia osia. Yksittäisen hakepalan voidaan katsoa olevan irrallinen luonnonhaitta (sääntö 23).

12. Väärä viheriö (s. 112)

Pelattaessa väylää 17 ja 18 kuuluu väylän 18 varressa oleva harjoitusalue pelialueeseen ja siellä oleva harjoitusviheriö on väärä viheriö (sääntö 25-3) ja sen vieressä oleva hiekkaeste pelialuetta (ei este).

13. Mittalaitteet (s. 181)

Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu kuitenkin niin, että laitetta saa käyttää ainoastaan etäisyyden mittaamiseen. (Liite IV)

14. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti. Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa. Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

 

HUOM! Kaikki mitat viheriön keskelle.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA                             

Reikäpeli – Reiän menetys

Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä